Autortiesības

Visu darbu autors ir Rolands Umbrovskis, ja nav norādīts citādi.

  • Rakstus drīkst pavairot (arī kopēt) un pārpublicēt nekomerciāliem nolūkiem*.
  • Rakstus drīkst pielāgot un papildināt, nemainot kontekstu, pirms tam saskaņojot.
  • Raksta saturā (sākumā, pa vidu vai beigās) ir jābūt norādītam autoram ar aktīvo do follow saiti internetā uz Umbrovskis.lv (vai Umbrovskis.com, ja saturs nav latviešu valodā) vai drukātajos darbos ar mājas lapas adresi (piem., rolandinsh.lv un Umbrovskis.lv vai Umbrovskis.com, ja saturs nav latviešu valodā).
  • Darba saturu drīkst izmantot TIKAI nekomerciālos nolūkos*.
  • Adaptētu darbu drīkst izplatīt uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi ir pašam darbam.
  • Satura izmantošana drukātajos un multmedijos atļauta tikai ar autora piekrišanu.

* Nedrīkst saturu ievietot tādās lapās, kuru primārais mērķis ir peļņas gūšana no satura (satura konteksta reklāmas, piemēram, AdSense).