Rolanda Umbrovska blogs: 2004-2020. Kas būs 2021? Vēl nezinu... vai ieskatīties Rolands.EU

Par pašnodarbinātību var lasīt freelancer.lv

Par web izstrādi sazinies MediaBox.lv. "CV" var apskatīt linkedin.com/in/umbrovskis

Saziņai ru.contact

Republa.lv